سیستم مورد نیاز

Illustrator

CPU : Intel CPU Core i3 3240
RAM : 4GB
VGA : 2GB
HDD Space : 2GB

سیستم مورد نیاز

After Effects

CPU : Intel CPU Intel Core i5 3470
RAM : 4GB
VGA : 2GB
HDD Space : 5GB

سیستم مورد نیاز

CINEMA 4D

Intel CPU Core i7 2600
RAM : 8GB
VGA : 4GB
HDD Space : 7GB

سیستم مورد نیاز

Autocad Architecture

CPU : Intel CPU Core i3 3240
RAM : 4GB
VGA : 2GB
HDD Space : 1GB

سیستم مورد نیاز

 Catia

CPU : Intel CPU Core i3 3240
RAM : 4GB
VGA : 2GB
HDD Space : 4GB

سیستم مورد نیاز

adobe Premiere

Intel CPU Intel Core i5 4460
RAM : 8GB
VGA : 4GB
HDD Space : 8GB

سیستم مورد نیاز

Blender

Intel CPU Intel Core i7 3770
RAM : 16GB
VGA : 8GB
HDD Space : 6GB

سیستم مورد نیاز

Autodesk Revit

Intel CPU Intel Core i7 3770
RAM : 16GB
VGA : 8GB
HDD Space : 5GB

سیستم مورد نیاز

 Sketchup

Intel CPU Core i5 3470
RAM : 8GB
VGA : 2GB
HDD Space : 16GB

سیستم مورد نیاز

 Maya

CPU : Intel CPU Intel Core i7 3770
RAM : 16GB
VGA : RX 580 8GB
HDD Space : 4GB

سیستم مورد نیاز

Photoshop

Intel CPU Core i3 3240
RAM : 4GB
VGA : 2GB
HDD Space : 4GB

سیستم مورد نیاز

zbrush

Intel CPU Intel Core i7 2600
RAM : 8GB
VGA : 4GB
HDD Space : 100GB

سیستم مورد نیاز

Rhino

Intel CPU Core i7 8700
RAM : 32GB
VGA : 8GB
HDD Space : 2TB

سیستم مورد نیاز

Autodesk Robot

Intel CPU Core i5 3470
RAM : 8GB
VGA : 2GB
HDD Space : 12GB

سیستم مورد نیاز

Autocad Map 3D

CPU : Intel CPU Intel Core i5 3740
RAM : 8GB
VGA : 4GB
HDD Space : 10GB

سیستم مورد نیاز

InDesign

CPU : Intel CPU Core i3 3240
RAM : 4GB
VGA : 2GB
HDD Space : 4GB

سیستم مورد نیاز

Solid Work

Intel CPU Intel Core i7 3770
RAM : 16GB
VGA : 8GB
HDD Space : 20GB

سیستم مورد نیاز

Autodesk Powermill

Intel CPU Core i7 3770
RAM : 16GB
VGA : 8GB
HDD Space : 160GB

سیستم مورد نیاز

 Autodesk Autocad

CPU : Intel CPU Intel Core i3 3240
RAM : 4GB
VGA : 2GB
HDD Space : 6GB

سیستم مورد نیاز

Autodesk 3D Max

CPU : Intel CPU Intel Core i5 3470
RAM : 8GB
VGA : 4GB
HDD Space : 6GB